Linsudarat's Blog


การพัฒนาองค์กรด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ

Posted in Uncategorized โดย linsudarat บน มีนาคม 4, 2010

                                                       การพัฒนาองค์กรด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ

เทคโนโลยีสมัยใหม่ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วและมีราคาลดลงอย่างมากเมื่อเทียบ กับในอดีตเมื่อประมาณ 10 ปีที่ผ่านมาได้ทาให้จานวนผู้ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศมีเพิ่มขึ้นทุกวันและได้กลายมาเป็นส่วนหนึ่งที่จาเป็นต่อการดาเนินกิจกรรมทางธุรกิจในปัจจุบัน เทคโนโลยีเหล่านี้ได้แก่ อินเทอร์เน็ต การประชุมวิดีโอทางไกลระบบเครือข่าย และระบบสารสนเทศเพื่อการวิเคราะห์และตัดสินใจ เป็นต้น  

ดาวน์โหลดเอกสารฉบับเต็ม  การพัฒนาองค์กรด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ

โฆษณา

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s


%d bloggers like this: